Actix_Analyzer_v5.5.349.850 _64bit

https://mega.nz/#!vJNX0S4A!vss3IRemj...0OgzEy7CVVnNB8